სიახლეები

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა title=

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

საკრებულოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტს.

ხოლო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო „ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.

სხვა სიახლეები