1. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის დადგენილება №1 ,,,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“