2017 წლის 13 აპრილის №25 განკარგულება მუნიციპალური პროექტების დაფინანსების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ წინადადების მოწონების თაობაზე

2017 წლის 13 აპრილის №24 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2017 წლის 13 აპრილის №23 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედა, სოფელ ცხემნაში მდებარე 1234,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული 64,30 კვ.მ შენობანაგებობის აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №22 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედა, სოფელ აგარაში მდებარე 4398,20 კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №21 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედა, სოფელ აგარაში მდებარე 400,00 კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №20 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედა, სოფელ პირველ მაისში მდებარე 128,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №19 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედა, სოფელ პირველ მაისში მდებარე 459,60 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 13 აპრილის №18 განკარგულება ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური სერვისების განვითარების ცენტრი“-ს დაფუძნებაში მონაწილეობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 31 მარტის №17 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 31 მარტის №16 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტისათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 31 მარტის №15 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2017 წლის 31 მარტის №14 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის 2016 წლის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 31 მარტის №13 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2016 წლის შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 31 მარტის №12 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 31 მარტის №11 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

2017 წლის 31 მარტის №10 განკარგულება ს.ს.ი.პ. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულის საჯარო სკოლისთვის - ს.ს.ი.პ. ოთარ მჟავანაძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულის საჯარო სკოლის სახელის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

2017 წლის 24 თებერვლის №9 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 24 თებერვლის №8 განკარგულება პეტიციების განხილვის შედეგების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 24 თებერვლის №7 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ძენწმანში მდებარე 800 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2017 წლის 24 თებერვლის №6 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირ განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით შ.პ.ს .„ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 27 იანვრის №5 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახება

2017 წლის 27 იანვრის №4 განკარგულება ,,„ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილების მინიჭებისა და საჯარიმო ქვითრის-ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 27 იანვრის №3 განკარგულება ,,საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის მეთოდური რეკომენდაციებისა და კითხვარის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის დამტკიცებაზე უარის თქმის შესახებ

2017 წლის 9 იანვრის №2 განკარგულება ,,საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის მეთოდური რეკომენდაციებისა და კითხვარის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 9 იანვრის №1 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს მიერ სესხის აღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 06 დეკემბრის №83 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ