2017 წლის 24 თებერვლის №9 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 24 თებერვლის №8 განკარგულება პეტიციების განხილვის შედეგების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2017 წლის 24 თებერვლის №7 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ძენწმანში მდებარე 800 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2017 წლის 24 თებერვლის №6 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირ განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით შ.პ.ს .„ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2017 წლის 27 იანვრის №5 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახება

2017 წლის 27 იანვრის №4 განკარგულება ,,„ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილების მინიჭებისა და საჯარიმო ქვითრის-ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 27 იანვრის №3 განკარგულება ,,საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის მეთოდური რეკომენდაციებისა და კითხვარის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის დამტკიცებაზე უარის თქმის შესახებ

2017 წლის 9 იანვრის №2 განკარგულება ,,საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის მეთოდური რეკომენდაციებისა და კითხვარის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2017 წლის 9 იანვრის №1 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს მიერ სესხის აღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 06 დეკემბრის №83 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ