2019 წლის 07 ნოემბრის №51 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის 33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2019 წლის 07 ნოემბრის №50 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის განხორციელების წესის დადგენის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

2019 წლის 07 ნოემბრის №49 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

2019 წლის 25 ოქტომბრის №48 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის მესამე კვარტლაში შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 25 ოქტომბრის №47 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურისმიერ 2019 წლის ცხრა თვეში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 25 ოქტომბრის №46 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2019 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 14 ივნისის 31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ