2019 წლის 27 დეკემბრის №63 განკარგულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შინმოვლის ფინანსური დახმარების პროგრამის შესახებ წინადადების მოწონების თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის დამტკიცებაზე უარის თქმის შესახებ

2019 წლის 13 დეკემბრის №62 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 21.03.35.545) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახე

2019 წლის 13 დეკემბრის №61 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა №9ა-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 21.03.34.441) სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2019 წლის 05 დეკემბრის №60 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

2019 წლის 05 დეკემბრის №59 განკარგულება ა (ა) ი პ „ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“-ის 2019 წლის 9 თვეში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2019 წლის 05 დეკემბრის №58 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2019 წლის 05 დეკემბრის №57 განკარგულება ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული, ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედა, შოთა რუსთაველის ქ. №24-ში მდებარე 3 ერთეული საცხოვრებელი ბინის და დაბა ქედა, ოთა რუსთაველის . №15-ში მდებარე 2 ერთეული საცხოვრებელი ბინის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ