2019 წლის 30 აგვისტოს №43 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2019 წლის II კვარტალში გაწეული სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 30 აგვისტოს №42 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურისმიერ 2019 წლის 6 თვეში შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 30 აგვისტოს №41 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 30 აგვისტოს №40 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2019 წლის 02 აგვისტოს №39 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის№33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2019 წლის 26 ივლისის №38 განკარგულება ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრის მიერ 2018 წლის განმავლობაში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 26 ივლისის №37 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის მეორე კვარტალში შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 26 ივლისის №36 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 2019 წლის მეორე კვარტალში შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 26 ივლისის №35 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

2019 წლის 28 ივნისის №34 განკარგულება შპს ქედის „კომუნალურსერვისი“-ს 2019 წლის ინფორმაცია არსებული მდგომარეობის შესახებ

2019 წლის 28 ივნისის №33 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმებისავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2019 წლის 14 ივნისის №32 განკარგულება სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიან, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2019 წლის 14 ივნისის №31 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2019 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა დამტკიცების შესახებ

2019 წლის 14 ივნისის №30 განკარგულება ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული, ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქ.№1-ში მდებარე 12 ერთეული საცხოვრებელი ბინის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2019 წლის 31 მაისის №29 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 31 მაისის №28 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 31 მაისის №27 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 31 მაისის №26 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2019 წლის 31 მაისის №25 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 31 მაისის №24 განკარგულება სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლისთვის - სსიპ ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის სახელის მისანიჭებლად თანხმობის მიცემის შესახებ

2019 წლის 31 მაისის №23 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, ვადით, შპს ქედის კომუნალურსერვისი“- სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2019 წლის 31 მაისის №22 განკარგულება ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული, ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში რუსთაველის ქ.№24-ში მდებარე ბინა №3-ის; ბინა №14-ის; ბინა №22-ის; ბინა №28-ის; რუსთაველის ქ.№15-ში მდებარე ბინა №8-ის; ბინა №19-ის; ბინა №20-ის; ბინა №21-ის; ბინა №35-ის; ბინა №39-ის და წერეთლის ქ.№12-ში მდებარე ბინა №11-ის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

2019 წლის 31 მაისის №21 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლების მიერ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი პეტიციის - ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლის საჭიდაო დარბაზზე (ს/კ №21.03.35.040) გურამ ჯიჯავაძის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის 2015 წლის პირველი ივნისის №239 დადგენილებით დამტკიცებული წესიდან გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ

2019 წლის 31 მაისის №20 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმებისავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2019 წლის 31 მაისის №19 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის დეკემბრის49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

2019 წლის 30 აპრილის №18 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ

2019 წლის 30 აპრილის №17 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2019 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა დამტკიცების შესახებ

2019 წლის 30 აპრილის №16 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმებისავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2019 წლის 29 მარტის №15 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტზე პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2019 წლის 29 მარტის №14 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2019 წლის 29 მარტის №13 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2018 წლის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2019 წლის 29 მარტის №12 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების – ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

2019 წლის 1 მარტის №11 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“ - სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2019 წლის 22 თებერვლის №10 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2019 წლის 22 თებერვლის №9 განკარგულება ქედის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე

2019 წლის 22 თებერვლის №8 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებისპირდაპირ განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, ვადით, შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2019 წლის 22 თებერვლის №7 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილებისშეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

2019 წლის 22 თებერვლის №6 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერისლევან გორგილაძის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2019 წლის 25 იანვრის №5 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2019 წლის 25 იანვრის №4 განკარგულება ელექტრონული პეტიციის განხილვის შედეგების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

2019 წლის 25 იანვრის №3 განკარგულება „ „ქედის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის №2 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

2019 წლის 25 იანვრის №2 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

2019 წლის 18 იანვრის №1 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 21.03.34.441) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ