2020 წლის 19 მაისის №19 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის I კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 19 მაისის №18 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2019 წლის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 19 მაისის №17 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დანართი №1

2020 წლის 19 მაისის №16 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით შპს „ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2020 წლის 29 აპრილის №15 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის წლიური შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 29 აპრილის №14 განკარგულება საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით, ააიპ „ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ თითოეულ აღსაზრდელზე განკუთვნილი სურსათის პროდუქტების მათზე გაცემის უზრუნველსაყოფად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

2020 წლის 29 აპრილის №13 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით შპს „ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2020 წლის 29 აპრილის №12 განკარგულება სსიპ - „იურიდიული დახმარების სამსახური“-სათვის ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
ნახაზი

2020 წლის 29 აპრილის №11 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ქედის სასპორტო სკოლა“-ზე პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
დანართი №1

2020 წლის 29 აპრილის №10 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ

2020 წლის 28 თებერვლის №9 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წლის შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
დანართი №1

2020 წლის 28 თებერვლის №8 განკარგულება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაფუძნებაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

2020 წლის 14 თებერვლის №7 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 2019 წლის IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
(დანართი №1)

2020 წლის 14 თებერვლის №6 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 2019 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
(დანართი №1)

2020 წლის 14 თებერვლის №5 განკარგულება „„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციულისამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
(დანართი №1)

2020 წლის 14 თებერვლის №4 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
(
დანართი №1)

2020 წლის 31 იანვრის №3 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წელს პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
(დანართი №1)

2020 წლის 31 იანვრის №2 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების ერთიანი ნორმის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
(დანართი №1)

2020 წლის 31 იანვრის №1 განკარგულება „,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 აგვისტოს №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
(დანართი)