საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N3

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N2

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N1