ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 თებერვლის დადგენილება N6 გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ