ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური
შემადგენლობა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 15 მარტის N34 ბრძანება ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ