სოფელ დოლოგნის ტერიტორიაზე მდინარე „ბზანას“-ს მდინარე „აჭარისწყლის“ შესართავთან მდინარის მიერ კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან (11 850 მ3) ჭარბი ინერტული მასალის ამოღების მიზნით განცხადებების მიღების საბოლოო ვადად განისაზღვრა გაზეთ „აჭარაში“ ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა