ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებულია კონკურსი სამ ვაკანტურ ადგილზე.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ www.hr.gov.ge

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

ევროპული ქარტია

საქართველოს კონსტიტუცია

მერიის დებულება

კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი