საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარეობდა ადმინისტრაციული წარმოებასაქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს „საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის 2019-2023“ პროექტზე სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ.

2018 წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის N2-959 ბრძანებით გაიცა სკრინინგის გადაწყვეტილება. გთხოვთ იხილოთ:

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს „საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის 2019-2023“ პროექტზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 27 ნოემბრის N2-959 ბრძანება

ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და მოსაზრებები

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს N01/4466 წერილი