ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აცხადებს საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე დახურულ კონკურსს - მეორე რანგის, საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის, იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსის პოზიციაზე.

დაინტერესების შემთხვევაში რეგისტრაციისათვის მიმართეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდს:
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/55232?active=1

საკონკურსო თემატიკა:

1) საქართველოს კონსტიტუცია

2) საქართველოს ორგანული კანონი - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

3) საქართველოს კანონი - საჯარო სამსახურის შესახებ

4) საქართველოს კანონი - ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

5) ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

6) საქართველოს ორგანული კანონი - ნორმატიული აქტების შესახებ

7) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის №178 დადგენილება - თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება

8) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №201 დადგენილება - საჯარო სამსახურში ნახევარ განაკვეთზე მუშაობის, ღამის საათებში, დასვენებისა და უქმე დღეებში, ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე

კომისიის სხდომის ოქმი N1.