,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტაუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა, და აღდგენის მიზნით, ქედის მუნუციპალიტეტის მერიაში შექმნილი სათათბირო ორგანოს - საბჭოს" მიერ 2018 წელს შესწავლილი იქნა 835 საკითხი.

გაიმართა 15 სხდომა, სადაც განხილული იქნა 219 საკითხი:

აქედან, 171 მოქალაქეს გაეწია დადებითი რეკომენდაცია სტაუსის მინიჭების შესახებ, ხოლო ერთს ეთქვა უარი.

ასევე, განხილული იქნა მონიტორინგის შედეგები , რის საფუძველზე 47 მოქალქეს გაეწია დადებითი რეკომენდაცია სტაუსის შეწყვეტაზე.

სტაუსის მინიჭებაზე დარეგისტრირებული იქნა 402 მოქალაქის განცხადება და გაიცა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტაუსის მინიჭების შესახებ ცნობა.

რეესტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, რეგისტრაციის ცვლილებისა და მოქალქის გარდაცვალების გამო სტაუსის შეუწყდა 214 მომაქალქეს.