,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართობების უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერიაში დაინტერესებული პირების მიერ შემოტანილი განცხადებების შემსწავლელი, შესაბამისი პირების/ოჯახების შერჩევისა და მათზე საცხოვრებელი ფართობების გამანაწილებელი შერეული კომისიის" 2019 წლის 16 და 28 იანვრის სხდომების გადაწყვეტილებით, რეკომენდაცია საბოლოოდ გაეწია შემდეგ 12 ოჯახს:

ოქმი N 3

ოქმი N 4

12 ოჯახის სია

ამ ოქმებით მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე, დაინტერესებულ პირებს პრეტენზიების წერილობითი (დასაბუთებული) ფორმით, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოსადგენად განესაზღვროთ 10 (ათი) კალენდარული დღე, ოქმის საჯაროდ გამოქვეყნების დღიდან.