ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საკონსკურსო კომისიის №7 სხდომაზე, საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად ღია კონკურსის შეფასების ეტაპის (ზეპირი დავალება) ჩატარებისა და შედეგების შესახებ იმსჯელეს.

საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში ვაკანტურ პოზიციაზე წარმოდგენილი განცხადებების გადარჩევის შედეგების მიხედვით, კონკურსის შეფასების ეტაპზე - ზეპირი დავალება, დაშვებულ იქნა 2 კონკურსანტი, რომელბმაც ამავე კომისიის მიერ განსაზღვრულ დროში გაიარეს რეგისტრაცია.

კანდიდატების შეფასების ფორმა :
(ზეპირი დავალება)

N კონკურსანტი შეფასების ქულა შენიშვნა
1 61008016460 28
2 61004026155 28

კომისიის სხდომის ოქმი N7