ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება - ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ქედა რუსთაველის ქ. №7ა-ში მდებარე 120 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ21.03.32.061) სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით სარგებლობაში განკარგვაზე პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ.