ქედის მუნიციპალიტეტის მერის საქმიანობის ანგარიში
(საანგარიშო პერიოდი 2017 წლის 1 ნოემბრიდან 2018 წლის 8 თებერვლამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს მუშაობის შესახებ (საანგარიშო პერიოდი 2016 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე)

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში