ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (მოქმედი) (პროგრამები და ქვეპროგრამები)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - IV ცვლილება (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - III ცვლილება (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - II ცვლილება (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ - I ცვლილება (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება III (გაუქმებული)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებულია)

ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება II (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი - ცვლილება I (გაუქმებულია)
ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (გაუქმებულია)