საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ"

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ