ქედის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა
საბჭოს დებულება